headerphoto

Základy PHP

Vznik

Rasmus Lerdorf vytvořil v jednoduchý systém pro evidování přístupu ke svým stránkám . Systém rozšířil, doplnil dokumentaci a uvolnil jej pod názvem Personál Home Page. Obsah zkratky PHP nyní zcela ztratil na svém původním významu a doporučené označení celého systému je hypertextový preprocesor PHP.

Vlastnosti

 • volně šiřitelný software (Open Source)
 • multipaltformní
 • podpora široké škály databází
 • dynamické stránky

PHP je interpretovaný, ne kompilovaný jazyk, běžící na straně serveru.

Server (Apache) zpracuje php příkazy a klientovi odešle stránky v podobě HTML.

Psaní PHP skriptů
Skripty v PHP jsou obyčejné HTML-stránky doplněné o výkonné příkazy. K tvorbě PHP skriptů postačuje jakýkoliv běžný HTML editor (PSpad, HTML kit….¨)
Tři způsoby vložení PHP kódu:

 
<?
 [PHP kód]
 ?>
<?php 
[PHP kód]           
?>
<SCRIPT LANGUAGE="php"> 
[PHP kód] 
</SCRIPT>

Syntaxe jazyka PHP


 • všechny příkazy píšeme do skriptu označeného php značkami
 • soubor ukládáme s příponou .php
 • blok příkazů { ….. }
 • příkazy jsou ukončeny středníkem
 • komentáře - server ani prohlížeč je nezobrazuje, resp. Nezpracovává,zvyšuji přehlednost kódu
 • // jednořádkový komentář
 • /* víceřádkový komentář */

Proměnné

 • název proměnné začíná značkou $
 • libovolná délka
 • obsahují písmena, číslice a podtržítko
 • číslice nemůže být prvním znakem po $
 • jsou case-sensitive
 • nedeklarují se
 • jsou deklarovány okamžikem, kdy je poprvé použijeme. Pokud do proměnné nic neuložíme přiřazovacím příkazem, má proměnná obsah prázdného řetězce

V okamžiku přiřazení do proměnné se automaticky určí její typ.

integercelé číslo
doubledesetinné číslo
stringznakový řetězec
arraypole
objectobjekt
booleanlogické hodnoty

O typy proměnných se však většinou nemusíme starat, protože se podle potřeby automaticky konvertují na vhodný typ.

Escape sekvence:

Sekvencevýznam
\\‘\’ — zpětné lomítko
\nnový řádek
\rnávrat vozíku
\ttabulátor
\"‘"’ — uvozovky
\$ ‘$’— znak dolaru

Operátory

 • aritmetické: + - * / %
 • přiřazovací: = += -= *= /= %=
 • inkrementace, dekrementace: ++ --
 • relační: == != >= <= > <
 • shoda hodnoty a datového typu:
  • === stejná hodnota i typ
  • !== stejná hodnota nebo stejný typ
 • logické: ! && || and or xor
 • ternární operátor: podmínka?výraz1:výraz2
 • operátor tečka . - spojování řetězců
 • operátor čárka , odděluje výrazy – v hlavičce cyklu for
 • bitové operátory

Výstup

Jednoduchý

– echo - vrací text, obsahy proměnných, konstant apod.v

     
<?php  
echo "…libovolný text…"; 
echo $promenna ;
echo “<h1>Text</h1>“;
?> 

Formátovaný

- printf()

	
<?php 
$p=3.1425;
printf(“%.2f“,$p);
?> 

Vypíše číslo 3,14

Entita

je sekvence znaků začínajících „&“ a končících „;“ a slouží pro zobrazení znaků, které by jinak nešly zobrazit. Např. závorky tagů < >(lt; >), © (copy;), ® (reg;), ™ (trade;), nedělitelná mezera (nbsp;), € (euro), ± (plusmn;)

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates